Preet Singh

ਬੇ ਹਿਸਾਬੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ,,😔
ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਇਆ ..

   Share On Whatsapp
26
Leave a commentPreet Singh

ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ
ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ
ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲੋਂ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ

   Share On Whatsapp
143Lakhi : ਸਬਰ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਸੋਖਾ ਪਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਈ ਲਗਦਾ
Leave a CommentHardeep

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ,
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

   Share On Whatsapp
133Deepsashi21 : ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ , ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।...
Leave a CommentMandeep sandhu

ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀ ਮੰਗਿਆ
ਆਪਣਿਆ ਲਈ ਮੰਗ ਬੈਠਾ
ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ
ਹੁਣ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਾ ਦੇ
ਜੇ ਆਪਣਿਆ ਨੇ ਦਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤੂੰ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

   Share On Whatsapp
103
Leave a commentMandeep sandhu

ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਸਮਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆ ਭੈਣਾ ਸੀ
ਅੱਜ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ

   Share On Whatsapp
61
Leave a commentMandeep sandhu

ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾ ਮੇਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆ ਸੀ
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ

   Share On Whatsapp
70
Leave a commentMandeep sandhu

ਮੈ ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ
ਿਕਸੇ ਲਈ ਤਿਆਗ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁਹੰਚ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈ ਲੋਕਾ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਪਆਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀ ਇੰਨੀ ਉਚੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

   Share On Whatsapp
44
Leave a commentamarjit Urapariaaa

ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀ ਦਵਾਓਣੀ।

ਇਹ ਆਪਣੀ ਏ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ!

ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫਿੰਲੀਗ ਸਮਝ ਕੇ।

ਇਕ ਦਿਨ ਖੁੱਦ ਤੋੜੇਂਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਜ।
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ।

ਪਰ ਅਸੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ।

ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਈ ਡੀਸਾਈਡ ਖੁੱਦ ਲਈ।

ਅਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਓਣਾਂ ਏ।

   Share On Whatsapp
18
Leave a commentamarjit Urapariaaa

ਅਸੀ ਦਿਲ ਦੀਆ ਗਲਾਂ ਕਰ ਕਦੀ।
ਹਲਕੇ ਕਰ ਲੈਦੇਂ ਸੀ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜਾਣੀ ਕੋਲ।
ਨਾ ਤੇ ਅਜ ਓਹ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ।
ਜਿਸ ਮਰਜਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ।
ਮੈ ਵੀ ਲਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲ।

   Share On Whatsapp
47
Leave a commentsUkHi SiDhU

ਤਾਰੇ ਟੁਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ, ਪੱਤੇ ਸੁਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ,,
ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲਾਗੀ, ਮਰੇ ਮੁਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂਂ,,
ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰੋ ਉਹਨੇ,ਸਾਨੂੰ ਜੀਹਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਸੀ,,
ਉਹੀ ਦੇ ਗਈ ਏ ਧੋਖਾ ਜਿਹਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ,,

   Share On Whatsapp
84
Leave a commentSagar

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ coca cola ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਿਆ !!
ਸਾਲਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਖਤਮ ਕਦ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।।

   Share On Whatsapp
85
Leave a commentPreet Singh

ਮੇਰੇ ਬਦਲਣ ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ🚼
ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ😐
ਕਈ ਅਾਪਣਿਅਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਝੁੱਬੇ😣
ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤ ❤ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਨੇ

   Share On Whatsapp
218
Leave a commentSajan Dhanaula

ਹਾਸਾ ਆਂਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਫਤਾ ਕੁ ਨਈਂ ਹੋਇਆ…
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ…
ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ…
ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ …
ਲਿਖਤ✍🏻ਸਾਜਨ ਧਨੌਲਾ

   Share On Whatsapp
120
Leave a commentSarb dhanoa

ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਆ
ਦਿਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ…

   Share On Whatsapp
179
Leave a commentsony bains

ਜਦੋ ਕਿੱਤੇ ਸੋਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ
ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਾਗੇ
ਜਦੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ
ਅਸੀਂ ਹੰਝੂ ਬਣ ਬਣ ਆਇਆ ਕਰਾਗੇ
my own line no copyright sony bains

   Share On Whatsapp
81
Leave a commentiammyaulakh

ਹੋਗਿਆਂ ਮੈਂ ਖਾਮੋਛ ਪਿਛਲੇ ਡੇਡ ਸਾਲ ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾਂ ਰਵਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ

   Share On Whatsapp
103
Leave a commentPreet Singh

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ,
ਬਸ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ,
ਕਿ ਮੈਂ ੳੁਹਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ,
ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀ”

   Share On Whatsapp
213Jass : Ncy post ji
Leave a CommentShivani

ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ , ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਸੀ,
ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ,

   Share On Whatsapp
279Gurtej Sandhu : Sirraa yr
janak maan : nice ji
View All 4 CommentsKaur Preet

ਤੇਰਾ ਅਚਾਨਕ 😌ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮੈਨੂੰ 🙄ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਅਾ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 😐ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ
ਫਿਰ 👨‍⚖ਤੁਹਾਨੂੰ 🤔ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅਾ ਗਿਆ

   Share On Whatsapp
305Singhraj : I liked to much you shyari.
Leave a CommentPreet Singh

ਛੱਡ ਦਿਲਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ😞
ਅਾਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਾ🤔
ਤੇਰੇ ਲੇੲੀ ਟਾੲਿਮ ਨੀ ੳੁਹਨਾ ਕੋਲ⏰
ਸੋੰਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ

   Share On Whatsapp
201
Leave a commentਪਿਆਰ

ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਤੁ ਓਥੋਂ ਰੋਪ ਵੀ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ ਤੁ ਸਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁਖਯਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਯਾਨੀ ਸੀ ਤੁ

   Share On Whatsapp
103
Leave a commentਪਿਆਰ

ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਤੁ ਓਥੋਂ ਰੋਪ ਵੀ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ ਤੁ ਸਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁਖਯਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਯਾਨੀ ਸੀ ਤੁ

   Share On Whatsapp
69
Leave a commentManinder singh

ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ
ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਿਆ
ਬੱਸ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ
ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ

   Share On Whatsapp
181
Leave a commentManinder singh

ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਰਾ ਸੀ,,,
ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਓੁਹ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਸੀ,,,
ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ,,,
ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓੁਹ ਖਵਾਬ ਮੇਰਾ ਸੀ ..

   Share On Whatsapp
129
Leave a commentPreet Singh

ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਦਾ ਏ ਤਾ
ਅਵਾਜ ਨਹੀ ਆਉਦੀ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਾਸ
ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ
ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਸੱਜਣਾ
ਕੋਈ ਭੱਲਦਾ ਨਹੀ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ

   Share On Whatsapp
121
Leave a commentPreet Singh

ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ,
ਜੀਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ

   Share On Whatsapp
138
Leave a commentPreet Singh

ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਲੀਏ
ਮੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ😍 ਰੋ ਪੈਣਾ

   Share On Whatsapp
127janak maan : nice Comment vadhiyan hai
Leave a CommentPreet Singh

ਬਹੁਤਿਆ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ
ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਏ।

   Share On Whatsapp
125
Leave a commentPreet Singh

ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ😏ਆਪ ਨੂੰ👉ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ •●•
😔ਪਰ ਓਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ😥
👉ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ💏ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ

   Share On Whatsapp
78
Leave a commentVikram verma

ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ
ਵਕਤ ਨੇ ਕਈ ਹਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ
ਮੈ ਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਲ ਸੀ
ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਪਣਿਆ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ

   Share On Whatsapp
104janak maan : very very nice
Leave a Comment


Next ›