ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਐੱਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ :


Zwe Malimela

Umuntu avele aqhamuke angitshele ukuthi yena unguNebuchadnezzar umProphet ongabonwayo. Kulowomzuzu ngikhuluma naye ngimbona ngamehlo enyama. Uthe eqala nje ethi 2 – 4 – 2 – 91, ngathi akangixolele angihlangani noNebuchadnezzar ongabonwayo.

  
23
Leave a commentZwe Malimela

Nizitshele ukuthi ninoNdunankulu lento ekhuluma ngevoice engathi omama bomanyano.

  
4
Leave a commentZwe Malimela

Ngala ujabulela ukuthi iboyfrnd yakho iyakubheja,ngala uyaguga lutho amalobolo.

  
13
Leave a commentZwe Malimela

Naku kudlula iPhara lidayisa ngama pampers, ngithi asinayo ingane encane la ekhaya. Lithi lizoyiletha ntambama

  
20
Leave a commentZwe Malimela

“Ayichithwe lenkukhu, awekho lamanzi.
Kahle hle lodoti uzowufundisa izingane zethu.
Uma wafika ngengwenya🐊,
usungakwetela ubambe egodukayo.

  
5
Leave a commentਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ "ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ" ਐੱਪ :


Zwe Malimela

Musani ukusfonela after 20h00,,,sishadile bandla.
si-married
si-wedding
si-lililili.💍
Kikiki kwakuhle kwethu.

  
22
Leave a commentZwile Malimela

Sesi Liker ngoba phela sasfunda nawe,
kodwa nje yimbi ingane yakho!!😑

  
23
Leave a commentZwe Malimela

Nalento yokuthi indololwane yidolo elincane, ngiyizwa ngawe. Kuzomele ugodukile ekugcineni

  
8
Leave a commentZwe Malimela

Umumtu ulokhu ethi simnandi iSqwaqwa, ngiyaxakeka ukhuluma ngani. Kanti usho iSgwaqane engangimphakele sona sibuya kubo eChipolopolo (Zambia) ngivakashile.

  
5
Leave a commentਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ "ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ" ਐੱਪ :


Zwe Malimela

Angithi sonke ngo3am siyadla noma kwenziwa mina isthuphethu.

  
12
Leave a commentZwile Malimela

Wena ubuye ukhohlwe ukuthi ngishade lokhu komcelo, izibizo, umemulo, ummbondo, umshado 💍wangempela ngisho uKikiki, kwakuhle kwethu. Hlukana nokungifonela after 21H00.

  
8
Leave a commentZwe Malimela

Haiy bengithi yimi kuphela omubi kanje,
kodwa today ngibone umuntu omubi engathi u actor kwi advert yogogo.

  
20
Leave a commentZwe Malimela

Wake wajola nomuntu ophathwa ikhanda. Obona kahle nje ukuthi kade lamqala and alikazukumyeka ngoba naku kukhona wena. Uyabona futhi ukuthi usezame yonke inhlobo yephilisi, imijovo, izihlungu obaba abathize abalaphayo nogogo abathize abandizayo. Uthole ukuthi ngo 07h00 urite Kumnandi ngabo 07h15 hau liqale phansi ikhanda.

  
8
Leave a commentZwe Malimela

Uyakwazi ukuba broke engathi I breakfast yenja.
Futhi nt jst inja nje, umgodoyi.

  
17
Leave a commentZwe Malimela

Ba busy bakubiza Bra Don eGoli kanti igama lakho langempela eKZN emakhaya, uDonkey. You demelize. 😀😀😀

  
9
Leave a commentZwe Malimela

Kanti into entsha yini, uqala ukuzibona ukuthi umumbi wakhala. Usuzwa ngabantu uyatetema usuyakhala manje. Awubuthwele ubunzima wena ngoba awuziboni njalo. Abantu abakubukayo kuphela abathwele ubunzima. Usungaze uqashe izinkabi, abantu bafele ukuthi umumbi. Bonke labantu abathi umumbi abanamali banezinhliziyo ezimbi futhi. Kuncono wena unokodwa ngoba unemali.

  
7
Leave a commentZwe Malimela

If uke waphinda wangifebela ngizothatha iskele ngisuse amasende nezinza ngiwalahle phezu kwendlu ngenze umqwayiba.

  
9
Leave a commentZwe Malimela

Angaba khona ama dessert bt heiy uJelly ngisho ungenziwa ubani nini uyaqala noma akaqali unento yawo nje. I don’t knw noma ilokunyakaza kwawo engathi it’s someone trying to scare u. Umnandi Jelly, ngiyakuthanda futhi.

  
4
Leave a commentZwe Malimela

Mawuzongibukela kude ngimuhle kodwa meke wasondela eduze, haiy indaba yakho ke leyo.

  
12
Leave a commentAh Mabuza

Sengize ngashwetswa ngesagile layikhaya bethi angphuthume ngyochelela imvula ingazi inethe

  
5
Leave a commentZwe Malimela

Inqwaba yabantu ayive ithanda ukuba iVAT.
Into ehlezi izifaka ezindabeni zabantu.

  
5
Leave a commentZwe Malimela

Asakhona lamantombazane asadlisa i team. Umuntu mayeshelwa athi “I have a boyfriend”

  
12
Leave a commentZwe Malimela

Njengoba ubusy wehla wenyuka ujola nabantu abanemali, mase bengasenayo wena 👉uzojola nobani.

  
10Dinos : Cha Icovid iwasaba bo ama election yathula yathi nya Angiyazi lento 🤣🤣🤣🤣
Leave a CommentZwe Malimela

Nina ngoba naku nisebenza ema Office nizibona nincono kunabanye, nicabanga ukuthi nibhosha iKnorrox.

  
4
Leave a commentZwe Malimela

“I have a boyfriend”
Uvele ubone ukuthi weeee usafika ebafaneni lo,into azoysola Yona🤣🤣🤣🤣🤣🤣njengoba edlisa i team.

  
8
Leave a commentZwe Malimela

Uyabazi ubuhlungu bokubona umakhwapheni womzali wakho. Nokwazi ukuthi uyena oyimbangela yokungabi rite kwesimo ekhaya. Uma ucabanga ngizomenzani ngoba sengiyamazi. 😭😭

  
6
Leave a commentSifiso

When you’re going to a window shopping
Sube uyothenga ifestire or what?
🤷‍♂️🤔

  
3
Leave a commentZwe Malimela

Kulaba abalele nga two ngithi nje
Hliphiza Nkosi yami
Hliphiza mesiya ongcwele
Hliphiza Jehova sebawoti
😒😩🙄🤣🤣

  
5
Leave a commentZwe Malimela

Awusho usakhona lomuntu owawuthi kuye:Love never dies, dies by mistake… Mistake by people. People who are jealous… Jealous of us. Ngoba nina.

  
5
Leave a commentZwe Malimela

Niyakhumbula ngithi I cants leave without him 😔♥️.

Well sengiyaliva bantase😣!

  
9Zandile duze : Omunye ugogo wazigcina emuhle ebukeka ngezikhathi zakhe mnje ubedla kakhulu u gavini engasagezi futhi engenaso...
Leave a Comment


Next ›