Magazine

Webosisi ke ngizibuzele nje ngabe kumnandi yini uku bluetick(a) umuntu,nonke niyayenza lento kazi niyazi yini kubuhlungu kanjani ukwenziwa lonto magazine ngoba avenishesha ukukhala uma kwenziwa kini

  

Leave a commentMagazine

Eye indoda lokuthanda inyama kwakuhlatshiwe kamakhelwane, sidla inyama kusebusuku wahamba ugesi, sama ukudla, Hhaw wadla washeshisa ubaba lo,sizwa esekhala ngeqatha elingavuthiwe elinyakaza emlonyeni kanti ucoshe isele esithebeni ngethuka ngavele ngaphaphama

  

Leave a commentMagazine

Baphi labobhuti ababesithuma esitolo bathi ushintshi ozobuya siwuthathe basipha wona kanti bayazi akukhoshintshi wabuya la akebaphinde phela sibone

  
1
Leave a commentMagazine

Bby ngicela ungithengela ifoun yibirthday yami ksasa, bby ngicela ipresent ivalentine ksasa kusho umntu ongakaze akunike ngisho uluthi lokuvungula lol,athwelenzima amanye amadoda ngyaktshena

  
1
Leave a commentSakhile Sinenhlahla

Isifiso sami ukuyeka insangu bese ngakha u two room onamakamelo aw5

  
2
Leave a commentBongokuhle

Hlabangan’elimhlophe matshinga, magalela’gase njenge ngonyama

  
2
Leave a commentPhakamile

Uthi usukubone konke boom umfana wakaMbatha nophaca ababhalwe nasi istokwe

  
2
Leave a commentMagazine

wamuhle usisi ngabe ngiyamthatha inkinga igama lakhe uThembi kanti nomama uThembi, futhi kubo kunendlu yotshani njengasekhaya kusho ukuthi sizihlobo, kusho umfana esaba intombi πŸ˜πŸ˜‚

  

Leave a commentZwe Malimela

“Singing”
Ngiyayithanda leyongubo kodwa leh..

Usuyoqedela ke nawe ngokweminyaka yakho,πŸ˜€

  
2
Leave a commentZwe Malimela

Nawe unaye lomngani ovele uhluleke nawukuzibamba mawumbona,
uvele uthi:”Nanka lamasimba”.

  

Leave a commentMthobisi

Wawukuphi kushaywa i Beat kwi desk kuhlanye i class lonke

  
1
Leave a commentMpilwenhle

Ya booo lento yama video e porne where Umfana enza I sex ne step mother sakhe ngithe ngiyazama nami ubona manje ngi Homeless

  

Leave a commentMahler

Uma ungyithandi ipp yami isho uzobona ikati elimnyama πŸˆπŸ˜‚πŸ˜‚

  
1
Leave a commentMagazine

Kukhona abantu abakhuluma kakhulu sengathi baginya iradio enamabattery amasha noma bagwinyimpempe, kahleni bakwethu

  
2
Leave a commentMagazine

Ngabe yiqiniso ukuthi uma umama wakho engu nurse u kulalisa ngenjeksheni aphinde akuvuse ngayo?mayengumthakathi ke ukwenzenjani πŸ˜‚πŸ˜πŸ˜‚

  
2
Leave a commentMigos

Usahleli estolo udlala I snukha uwine I slender mese uphuma kuthi sicela usishiyele induku yesi snukha

  
1
Leave a commentMagazine

Waxabana umfundi nothisha ekilasini wacasuka uthisha, uyathetha umfana uyanyenyeza uthi”hee awuzwe ungathi yistori” insizwa esasikhula nazo lezo madoda

  
1
Leave a commentMagazine

Celukubuza kuyicala yini ukubuza impilo kumuntu emva kokubingelela? Uvele athi ngiyaphila angasakubuzi wena unjani, ngangithi kwenziwa yizingane zodwa nabadala ke sebenawo lomkhuba yashonaphi inhlonipho maZulu

  

Leave a commentMagazine

Avekubuhlungu umzali ebalisa ngomtanakhe esemlahlile engasabuzi nempilo kodwa ekhuliswe wuye kanzima

  
1
Leave a commentMagazine

Abazali bafike basizale basifundise ukukhuluma sikhule sibathuke basifundise ukuhamba sikhule sihambe sikhohlwe yibo, ay siynkinga bakwethu, akenazise abazali benu bakithi umuphe noma upondo nje, ibuhlungu lento eniyenza kubo

  
1
Leave a commentZwe Malimela

Yaah..Yabona-ke today, ur gorgeous.Zonke izikhathi uke ugqoke engathi ilabo mama abadlala uMshayina.Abahlezi behlangahlangene

  
1
Leave a commentMagazine

Umnyama sengathi yingane yomthakathi,usho ngemsinsila emibili,
namazinyo avelobala, savelelwa bo

  
2
Leave a commentJonathan

Good morning njalo ekseni, good night njalo ebsuku kodwa lutho olushiwo kimi, ai ngikhathele manje sekuphele ngcono ngithi good year kini nonke πŸ˜‚πŸ˜πŸ˜‚

  

Leave a commentManjanja Nzama

I don’t know. Ngijolelwe umayfohloza wami ngafika simsebenzisa isgola ,ngathi suka lana wena ! awazi thina siyazigulela kungabe ngiyakuphihliza manje ukuthi ngihlonipha umthetho we social distance πŸ˜‚

  
3
Leave a commentMagazine

Uma Ilona ngityppa kuwhattsap bear wena uyawuvala owakho khohlwa angisaqhubeki

  
3
Leave a commentZwe Malimela

Uxakwe intombazane ezokubuza ukuthi unayo yini imoto noma umuzi. Ubalekele emakhaya uthole ezothi unawo yini umhlaba nemfuyo. Damm Gold Diggers

  
4
Leave a commentMagazine

woza emaDUNGENi kuyabuswa sidlamadumbe sidlinyama mawufika bokhuleka uthi Duuuunge!!!!!!! Uyophuma sibovu isisu

  
2
Leave a commentZwe Malimela

Kuyashisa manje.Ntambama kuzobuya lezulu eliduma uze ucabange ukuthi….kambe uxabene nobani osebenzisa amakhambi.

  
3
Leave a commentAntrek

Step father: eyoo kwahamba ugesi

Step son : mxm kshoda wena

  
3
Leave a commentDinos

NANGU UDECEMBER JEHOVAH NGICELA UKUBA SINGLE NGIZIDLELA ☝IMALI YAMI NGE PIECE OF ORDERπŸ™πŸ™πŸ™πŸ˜ŽπŸ˜Ž

  
3
Leave a comment


Next ›