<Home
Jenny ( Make profile )

Nithi nisajola kamnandi emotweni yakho, kudlule amajita, athi oyedwa: “Ngizitholele noma isikorokorwana esinje kule festive.”Language » Zulu
8

Leave a Reply