<Home
Happy _ਤਲਵਾੜਾ ( Make profile )

ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ
ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ❤❤
31

"1" Comment
  1. ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦੇਖ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਪੱਕੇ ਬਹੁਤ ਇਰਾਦੇ ਨੇ , ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੜੀਏ ਐਨੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ,

Leave a Reply
top