ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *