<Home
Preet Singh ( View Profile )

ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲੂਗੇ
ਮਾੜਾ time ਲੰਗ ਲੈਣ ਦੇ
ਦੂਰੋਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਣਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਦੇ ਆ ਹਾਲੇ ਖੰਗ ਲੈਣ ਦੇLanguage » Punjabi
5

Leave a Reply