ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਨੀ
ਫਿਰ ਲਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੇਕਾ ਨੀ
ਨਾਲ ਕੁਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆ ਵੱਡੀ ਦੀਆ
ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਟੱਲੀ ਤੈਨੂੰ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਾਲਾ ਕੱਢੀ ਦੀਆ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *