ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲਾਕ ਕੁੜੀਆਂ
ਦੂਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਕੁੜੀਆਂ
ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਤੇ ਚੌਕਲੇਟ ਖਾ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *