ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੌ ਪੁੱਛ ਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਏ,
ਅਸਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੂ
.
.
‘ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ’
.
.
.
ਕੀਤੀ ਏ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *