ਕੁੜੀ – ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਆਓ
ਮੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ
ਮੁੰਡਾ – ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਰੀ ਆ ,
ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *