ਪਪੂ ਆਪਣੀ “GF” ਤੋਂ – ਤੂ ਕਿਨੇ ਵਜੇ
ਉਠਦੀ ਏ ??
.
.
ਪਪੂ ਦੀ “GF” – ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਾਇਮ
ਨਹੀਂ… ਜੱਦ ਜੀ ਕਰੇ ਉਠ ਜਾਈਦਾ, ਜੱਦ
ਜੀ ਕਰੇ ਸੌ ਜਾਈਦਾ __
.
.
ਪਪੂ – “Naughty” ਤੂ ਬੀਲਕੂਲ ਸਾਡੇ
ਕੁਤੇ ਤੇ ਗਈ ਏ ___


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *