ਪਿਆਰੀ ਅਰਦਾਸ
ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ
ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰ ਦਿੳ।ਮੇਰੇ
ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਜਾ
ਸਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੳ।ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ
ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅੱਗੇ
ਭੇਜੇ ਉਸਦੀ ਮੋਨਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ
ਕਰ ਦਿੳ


Related Posts

2 thoughts on “ardaas

  1. Don't indulge in worldly love if you follow the instructions of GURU GOBIND SINGH JI YOU WILL NEVER BE ALONE IN this materialistic world and will feel the Divine power within yourself says:

    Waheguruji please provide internal courage to all the Sikhs so that they can fight against the tyranny of the present cruel Hindustan Hakumat indomitably

  2. Waheguruji bless us so that we can fight until we get absolute independence from the present worst and staunch enemy of your Sikhs, waheguruji ka khalsa waheguruji ki Fateh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *