ਅਰਦਾਸਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ
ਸੁਆਮੀ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ ॥🙏


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *